ประกาศ! เลื่อนกำหนดการจัดงาน CUEE AlumNight 2022 ในวันเสาร์ที่ 20 สค 2565 ออกไปก่อน เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานยังมีจำนวนจำกัด โดยจะเลื่อนการจัดงานไปเป็นภายในเดือนตุลาคม 2565 นี้

คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไว้แล้ว และกราบขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

(หมายเหตุ : หากท่านได้กรุณาชำระค่าบัตรไว้แล้ว สามารถนำมาใช้กับงาน CUEE AlumNight ที่จะเลื่อนไปจัดภายในเดือนตุลาคม 2565 นี้ และหากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ อีเมล eeinfo@chula.ac.th )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-6493 หรือ 081-234-0521 คุณปรียาภรณ์


This page will summarize activities between CUEE and Alumni. The first project is “100 Faces 100 Inspirations”. More information can be followed from FB: CUEE Community