Fund Raising: Gewertz Square

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions (Gewertz Square)

จำนวนผู้บริจาครวม 169 ท่าน

ยอดบริจาครวม (ระหว่าง 2 ธ.ค. 64 – 5 ก.ย. 65) 4,237,273 บาท (เป้าหมาย 20 ล้านบาท)

รายชื่อ-นามสกุล (และรุ่น วศ.) ของผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จารึกชื่อเพื่อแสดงความขอบคุณไว้บน Art Wall of Gewertz Square

ชื่อนามสกุลรุ่นจำนวนเงิน
สุพัฒน์รัตนศิริวิไลวศ.311,000,000 บาท
มงคลเดชนครินทร์วศ.06200,000 บาท
เชิดศักดิ์วิทูราภรณ์วศ.20200,000 บาท
คณนาถคุวารนันท์เจริญวศ.55150,000 บาท
ณรงค์อยู่ถนอมวศ.03100,000 บาท
กิตติเตชะกิตติโรจน์วศ.03100,000 บาท
ประสารไตรรัตน์วรกุลวศ.13100,000 บาท
วีระเดชเกียรติเรืองไกรวศ.13100,000 บาท
ชาตรีชื่นชมสกุลวศ.26100,000 บาท
บัณฑิตเอื้ออาภรณ์วศ.26100,000 บาท
มนตรีสันติไชยกุลวศ.26100,000 บาท
นิภาพรเจียระจารีวงศ์วศ.31100,000 บาท
กิตติพันธุ์เตชะกิตติโรจน์วศ.32100,000 บาท
แนบบุญหุนเจริญวศ.32100,000 บาท
สันติชุ่มศรี100,000 บาท
พิมลสุริยาประสิทธิ์100,000 บาท
เสริมพงษ์สิมะโชคดี100,000 บาท

วันที่บริจาค

ชื่อ – นามสกุล

รหัสเข้านิสิต

2-ธ.ค.-64
4 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
3 ม.ค. 65
4 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
6 ม.ค. 65
10 ม.ค. 65
12 ม.ค. 65
13 ม.ค. 65
13 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
16 ม.ค. 65
21 ม.ค. 65
27 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65
5 ก.พ. 65
8 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
11 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65
2 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
3 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
เม.ย. 65
30 เม.ย. 65
9 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
07 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65
16 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65
3 ส.ค. 65
9 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65
30 ส.ค. 65
31 ส.ค. 65
5 ก.ย. 65
31 ส.ค. 65
แนบบุญหุนเจริญ
PUSIT SURIYAVEJWONGS
ชาตรีชื่นชมสกุล
มงคลเดชนครินทร์
วันเฉลิมโปรา
ภาสรีเล้ากิจเจริญ
CHONGPHOT CHIWORAWIWAT
พีระพลศรีวัฒนา
เชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ 
พิสิษฐ์พลจิรพงศานานุรักษ์
มานพวงศ์สายสุวรรณ
WONGKRIT JIAMSRIPONG
SORNCHAI TACHASETTACHAI
สันติชุ่มศรี
เกษียรสุขีโมกข์
เอกวิทย์หิรัญบูรณะ
ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์
KAVIN SUPHANICH
UNCHITTHA PRASATSAP
กฤษณ์ดุสิตสิน 
สราวุธเมธาวี
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ประเสริฐศักดิ์ เขมะลักษณ์
NUNTACHAI POOBUAPHEUN
เอกชัย ลีลารัศมี
กษิดิศ สว่างนวล
RATHAPON SARUTHIRATHANAWORAKUN
ดนัย ต.รุ่งเรือง
SURACHEST KOSIRIKHAJON
วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
นัยวุฒิวงษ์โคเมท
ทวีศักดิ์ธุรนิกร
วัชรพันธ์ประเสริฐสิทธิ์
อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
วิจารณ์หวังดี
สวัสดิ์ทั่งวัฒโนทัย
กิตติ กังวาลไกล
บัญชา โพธิ์สินสมวงศ์
JITTRATHEP SUKULTANASORN
ยุทธพงษ์ ลิ่มปิยะกรณ์
เอนก อัศวเลิศศักดิ์
ภัทธีรา อุทัยชนะ
วิชิต พิบูลวิทยากุล
PICHALINEE KANIVICHAPORN
SUVITH BHOTHIKHUN
ภัทธีรา อุทัยชนะ
ศรุตศรีสันติสุข
เมธีหวังคุณธรรม
ณวรรษศิลาวรรณ
บวรศักดิ์วัฒนศักดิ์ชัย
ธงไทยเลอไกรสิทธิ์
มนตรีอุชชิน
PORNCHAIVEJMALEENONT
วสันต์จันทร์สัจจา
พิเชษฐ์โล่ห์ชนะจิต
โยเซฟพัฒนดิลก
ปานโชคเอื้อธนาภา
WINAIPHANUSUWAN
ชยสรสวนสมจิตร
MEELARPRUANGRATANAWICHA
อนันต์พงศ์พันธ์ภาณี
เอกวิทย์หิรัญบูรณะ
CHALERMSAKJIRAPATTANAPONG
บุญช่วยทรัพย์มนชัย
ชมนาดธรรมนายกาธิป
จตุพรสุขมาก
พิเชษฐ์พุทธบริวาร
ดัชกรตันเจริญ
ภัทรวดีผอบทอง
อัมพรขำแจ้ง
พลอยไพลินอภิสิทธิเวช
อภิวัฒน์เล็กอุทัย
วุฒิกรตรีวิทยานนท์
สิทธิชัยสุขีสมัย
วิวรรธน์วงศ์นิรันดร์
KAVINSUPHANICH
PANUWATDANKLANG
กิตติพันธุ์เตชะกิตติโรจน์
ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา
อภินันท์สังขธรรมวงศ์
ปรัชยนต์นิติวัฒนานนท์
พัฒนอรตังคไพศาล
ภัฏฏินีนานานุกูล
สมภพกนกบรรณกร
ดวงฤดีวรสุชีพ
ประสิทธิ์พัวภัทรกุล
วรรณเพ็ญแซ่เปี่ยน
วิลัดดากิจไกรลาศ
ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
PHATCHARADHANPHONAKKARAWAT
CHAIWATUDOMSRIRUNGRUANG
SORAWEEKUMPALANUWAT
อรทัยสุวรรณวิไลกุล
NARONGYINGYONGRATTANAKUL
พวงทองทองปาน
วุฒิชัยอัมพรอร่ามเวทย์
PRAPHAKORNSOJISUNSANEE
KREANGSAKASAVARATANA
PIYANUNCHOORIT
WASINEETHEERARATSTIT
PRAYADMONGKOLNAOWARATH
PARKBOONYUBOL
SUVIMONNARAVIRIYAKULHOCKEY
ณรงค์ฤทธิ์ถาวรวิศิษฐ์พร
SUVIMONNARAVIRIYAKULHOCKEY
NUNTAPORNKAEWVICHIAN
SURASAKPUTAYANAN
SUWATMEEMOOK
PAISANSOMBOONGITCHAI
ผาณิตเสรีบุรี
PRAPATPONGNANTAKIJPATTANA
โชติกาทับคง
RAVIVONMAHASIT
เอกชัยลีลารัศมี
กิตติพันธุ์เตชะกิตติโรจน์
นิรุทธเหมศาสตร์
สิริภาจุลกาญจน์
WINTHACHASIRITHAWEESUK
สมหมายกมลยะบุตร
นิพนธ์เจ็ดศิริ
ฉัตรชัยลิขิตเลิศล้ำ
วีระเดชเกียรติเรืองไกร
ชินวุฒิชนะศุภโชค
YUTTANABUASEN
มนตรีสันติไชยกุล
อัครวัฒน์อัศวราชันย์
อัมรินทร์สิมะโรจน์
เดวิดบรรเจิดพงศ์ชัย
PRASITTANGLERTSUMPHAN
JENJOABVIRAPANICHAROEN
โชค​จุน​สุ​คันธา​พฤกษ์​
สมศักดิ์ศักดิ์บูรณพงษา
ณพงศ์ปณิธานธรรม
KUNNATEEKREPRASERTKUL
ประสารไตรรัตน์วรกุล
CHAROENSAKSRIBONFHA
THAWICHASANGUANWAIPANICHKUL
เมธาวีอมฤตชัชวาลย์
ณรงค์อยู่ถนอม
PRAPATPONGNANTAKIJPATTANA
สุพัฒน์รัตนศิริวิไล
นิภาพรเจียระจารีวงศ์
ชุมพลลีลาเธียร
ประพันธ์จิราวรรณสถิต
ผดุงด่านผดุงธรรม
วิสุทธิ์จิราธิยุต
ARNONTEAWNARONG
PRAPATPONGNANTAKIJPATTANA
เอกชัยลีลารัศมี
อภิวัฒน์มานะกิจศิริสุทธิ
ธีระพงษ์ลี้วิบูลย์ศิลป์
บุญญศักดิ์สว่างเรือง
ณรงค์ศักดิ์กำมเลส
วิรัตน์เจษฎ์ปิยะวงศ์
VICHAICHIVARANUNTAKUL
VIRAMOTHANEEYACHART
พิมลสุริยาประสิทธิ์
กิตติเตชะกิตติโรจน์
พิสิษฐ์พลจิรพงศานานุรักษ์
ว่าที่ รต.สมโภชน์รอดวงษ์
คณนาถคุวารนันท์เจริญ
พรชัยพัฒนกำจรกิจ
วีรวัฒน์สิรโยภาส
PRAPATPONGNANTAKIJPATTANA
อภิชาติอัศวเรืองชัย
NIWATPHUSRISALAP
สมรักลิขิตเจริญพันธ์
CHUMCHANITCHITMAN
ชลธารครองสุขสรรพ์
สาธิตอัศวาณิชย์
สหรัฐบุญโพธิภักดี
วรเศรษฐ์กัณหะวัฒนะ
อธิคมแซ่ลิ้ม
วีระเดชเกียรติเรืองไกร
LADDAWANPIPATCHAROENKIJ
วรวุฒิวรุตตมพรสุ
นลรณะนันทน์
ROJANANGAMMITSOMBOON
PAVARISAWATTANAPREEDA
นพภาภรณ์ทรัพย์มนชัย
SERMPONGSIMACHOKEDEE
นิภาพรเจียระจารีวงศ์
แนบบุญหุนเจริญ
PRAPATPONGNANTAKIJPATTANA
วศ.32
วศ.54
วศ.26
วศ.06
วศ.31
วศ.27
วศ.20
วศ.48
วศ.27
วศ.39 (ป.โท)
วศ.40
วศ.27
วศ.40
วศ.26
วศ.13
วศ.32
วศ.30
วศ.30
วศ.30
วศ.29
วศ.30
วศ.38
วศ.17
วศ.41
วศ.41
วศ.49
วศ.45
วศ.13
วศ.24
วศ.30
วศ.29
วศ.32
วศ.40
วศ.35
วศ.40
วศ.25
วศ.25
วศ.34 (เคมี)
วศ.47
วศ.37
วศ.54
วศ.48
วศ.49 (ป.เอก)
วศ.32
วศ.25
วศ.44
วศ.47
วศ.41
วศ.48
วศ.27
วศ.50
วศ.23 (เครื่องกล)
วศ.37
วศ.31
วศ.31
วศ.13
วศ.37
วศ.58
วศ.13
วศ.32
วศ.13
วศ.44
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.59
วศ.26
วศ.29
วศ.13
วศ.13
วศ.38
วศ.13
วศ.13
วศ.56
วศ.03
วศ.31
วศ.31
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.44
วศ.13
วศ.61
วศ.03
วศ.48
วศ.55
วศ.30
วศ.19
วศ.20
วศ.19
วศ.38
วศ.16
วศ.13
วศ.37
วศ.31
วศ.31
วศ.32

หมายเหตุ

  1. ผู้บริจาคผ่านช่องทาง scan QR Code (e-Donation) สามารถนำยอดเงินบริจาคของท่านมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
  2. ผู้บริจาคสะสม (ปีภาษี 2564 และ 2565) ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ภาควิชาฯ จะขออนุญาตจารึกชื่อ-นามสกุล (และรุ่น วศ.) ของท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณไว้บน Art Wall ณ Gewertz Square
  3. ติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-6495 (คุณพวงทอง) 02-218-6492 (คุณพรทิพย์) Email: eeinfo@chula.ac.th