Fund Raising: Gewertz Square

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions (Gewertz Square)

จำนวนผู้บริจาครวม 429 ท่าน (ไม่ประสงค์ออกนาม 35 ท่าน) และบริษัท 7 บริษัท

ยอดบริจาครวม (ระหว่าง 2 ธ.ค. 64 – 30 ธ.ค. 66) 27,209,622 บาท (เป้าหมาย 20 ล้านบาท)

รายชื่อ-นามสกุล (และรุ่น วศ.) ของผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จารึกชื่อเพื่อแสดงความขอบคุณไว้บน Art Wall of Gewertz Square

ชื่อนามสกุลคณาจารย์/ศิษย์เก่า (รหัสนิสิต)จำนวนเงิน
ดร.อดิศัย – รศ.ดร.พิชนีโพธารามิกคณาจารย์ (วศ.2501 และ วศ.2504)5,000,000 บาท
รศ.ไชยะ – จารุณีย์ – นพรัตน์แช่มช้อยคณาจารย์ (วศ.2516)333,333 บาท
ศ.ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์คณาจารย์ (วศ.2526)300,000 บาท
รศ.ดร.ณรงค์อยู่ถนอมคณาจารย์ (วศ.2503)200,000 บาท
ศ.ดร.มงคลเดชนครินทร์คณาจารย์ (วศ.2506)200,000 บาท
ศ.ดร.จรวยบุญยุบลคณาจารย์ (วศ.2496)100,000 บาท
อ.วิจิตรวรรณประกอบสันติสุขคณาจารย์ (วศ.2504)100,000 บาท
ศ.ดร.ประสิทธิ์ประพิณมงคลการคณาจารย์ (วศ.2509)100,000 บาท
รศ.ดร.วราภรณ์เชาว์วิศิษฐคณาจารย์ (วศ.2510)100,000 บาท
รศ.ดร.ชุมพลอันตรเสนคณาจารย์ (วศ.2515)100,000 บาท
ศ.ดร.มานะศรียุทธศักดิ์คณาจารย์100,000 บาท
รศ.ดร.สุชินอรุณสวัสดิ์วงศ์คณาจารย์ (วศ.2524)100,000 บาท
อ.บุญช่วยทรัพย์มนชัยคณาจารย์ (วศ.2525)100,000 บาท
ผศ.ดร.นัยวุฒิวงษ์โคเมทคณาจารย์ (วศ.2530)100,000 บาท
ผศ.ดร.อาภรณ์ธีรมงคลรัศมีคณาจารย์ (วศ.2530)100,000 บาท
รศ.ดร.แนบบุญหุนเจริญคณาจารย์ (วศ.2532)100,000 บาท
รศ.ดร.สุภาวดีอร่ามวิทย์คณาจารย์100,000 บาท
ฤทธิ์ธีระโกเมนวศ.25122,500,000 บาท
ศักดิ์ชัย และครอบครัวยอดวานิชวศ.25242,000,000 บาท
สุพัฒน์รัตนศิริวิไลวศ.25311,350,000 บาท
ชัยสิทธิ์วิริยะเมตตากุลวศ.25111,000,000 บาท
สมโภชน์อาหุนัยวศ.25281,000,000 บาท
อังสุรัสมิ์อารีกุล500,000 บาท
ญาณิดาอารีกุล500,000 บาท
บัณฑิตธรรมประจำจิตวศ.2530 (เคมี)400,000 บาท
เชิดศักดิ์วิทูราภรณ์วศ.2520200,000 บาท
ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ – รศ.ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัยวศ.2539200,000 บาท
สุวัฒน์เตชะวัฒนวรรณาวศ.2531150,000 บาท
ศรัณย์เลิศหิรัญวงศ์วศ.2546150,000 บาท
คณนาถคุวารนันท์เจริญวศ.2555150,000 บาท
สหรัฐบุญโพธิภักดีวศ.2519120,000 บาท
เอกวิทย์หิรัญบูรณะวศ.2540111,001 บาท
ธนชาติธนเศรษฐกรวศ.2532110,000 บาท
กิตติเตชะกิตติโรจน์วศ.2503100,000 บาท
กมลกรศรีทิพาวศ.2503100,000 บาท
อำนวยศักดิ์ทูลศิริวศ.2508100,000 บาท
ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุลวศ.2513100,000 บาท
วีระเดชเกียรติเรืองไกรวศ.2513100,000 บาท
สหัสประทักษ์นุกูลวศ.2516100,000 บาท
สมศักดิ์วัฒนศรีมงคลวศ.2517100,000 บาท
เสริมพงษ์สิมะโชคดีวศ.2522100,000 บาท
ทักษิณตันติไพจิตรวศ.2524100,000 บาท
รุ่งโรจน์รังสิโยภาสวศ.2524100,000 บาท
สันติชุ่มศรีวศ.2525100,000 บาท
พิมลสุริยาประสิทธิ์วศ.2525100,000 บาท
ชาตรีชื่นชมสกุลวศ.2526100,000 บาท
มนตรีสันติไชยกุลวศ.2526100,000 บาท
ศรชัยเตชะเศรษฐชัยวศ.2527100,000 บาท
ดร.สุพจน์เธียรวุฒิวศ.2527100,000 บาท
อภิชาจารุกิจพิพัฒน์วศ.2529100,000 บาท
สมศักดิ์ สมบัติบริบูรณ์วศ.2530100,000 บาท
ดร.มณเฑียรเศาภายนวศ.2530100,071 บาท
PAULPAWAWONGSAKวศ.2531101,152 บาท
นิภาพรเจียระจารีวงศ์วศ.2531101,010 บาท
อรทัยสุวรรณวิไลกุลวศ.2531100,000 บาท
ดร.กิตติพันธุ์เตชะกิตติโรจน์วศ.2532100,000 บาท
ชนะชัยชุติมาวรพันธ์วศ.2532100,000 บาท
ดร.สมเกียรติดีกระจ่างเพ็ชรวศ.2532100,000 บาท
ดร.ณรัณศิริสันธนะวศ.2537100,000 บาท
พชรธรรม์พลอัครวัตน์วศ.2537100,000 บาท
ดร.พลภัทร์ – ดร.วิริยาอุดมผลวศ.2537100,078 บาท
ดร.กิตติภัฏคำภาวศ.2540101,010 บาท
สราวุธเมธาวีวศ.2540100,000 บาท
อังกูรอิ่มเอิบธรรมวศ.2540100,000 บาท
สัญญา​ตั้งพงศ์​ประสิทธิ์วศ.2540100,000 บาท
ดร.สิริภาจุลกาญจน์วศ.2544100,000 บาท
ณรงชัยเบญจสัตตบุษย์100,000 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2513120,000 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2525105,000 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2527124,500 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2529184,625 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2531171,073 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2532132,000 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2538124,538 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2539197,400 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2541133,000 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2544138,705 บาท
รวมรุ่นนิสิตเก่าไฟฟ้าวศ.2548101,700 บาท
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)1,500,000 บาท
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด1,000,000 บาท
บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด500,000 บาท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)300,000 บาท
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด200,000 บาท
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)100,000 บาท

วันที่บริจาค

2-ธ.ค.-64
4 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
21 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
29 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
3 ม.ค. 65
4 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
5 ม.ค. 65
6 ม.ค. 65
10 ม.ค. 65
12 ม.ค. 65
13 ม.ค. 65
13 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
16 ม.ค. 65
21 ม.ค. 65
27 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65
5 ก.พ. 65
8 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
11 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65
2 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
3 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
เม.ย. 65
30 เม.ย. 65
9 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
07 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65
16 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65
3 ส.ค. 65
9 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65
30 ส.ค. 65
31 ส.ค. 65
5 ก.ย. 65
31 ส.ค. 65
15 ก.ย. 65
18 ก.ย. 65
19 ก.ย. 65
19 ก.ย. 65
20 ก.ย. 65
20 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65
26 ก.ย. 65
26 ก.ย. 65
28 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65
3 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65
17 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65
3 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65
5 ธ.ค. 65
5 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65
7 ธ.ค. 65
7 ธ.ค. 65
7 ธ.ค. 65
8 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65
14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65
19 ม.ค. 66
10 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66
24 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66
19 เม.ย. 66
16 ก.ย. 66
6 ต.ค. 66
4 ธ.ค. 66
1 พ.ย. 66
7 พ.ย. 66
14 พ.ย. 66
14 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66
26 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66

ชื่อ – นามสกุล

แนบบุญหุนเจริญ
ภูสิทธิ์สุริยาเวชวงศ์
ชาตรีชื่นชมสกุล
มงคลเดชนครินทร์
วันเฉลิมโปรา
ภาสรีเล้ากิจเจริญ
จงพจน์ จิวรวิวัฒน์
พีระพลศรีวัฒนา
เชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ 
พิสิษฐ์พลจิรพงศานานุรักษ์
มานพวงศ์สายสุวรรณ
วงศ์กฤษณ์เจียมศรีพงษ์
ศรชัย เตชะเศรษฐชัย
สันติชุ่มศรี
เกษียรสุขีโมกข์
เอกวิทย์หิรัญบูรณะ
ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์
กวินสู่พานิช
อัญชิษฐาปราสาททรัพย์
กฤษณ์ดุสิตสิน 
สราวุธเมธาวี
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ประเสริฐศักดิ์ เขมะลักษณ์
นันทชัยภู่บัวเผื่อน
เอกชัย ลีลารัศมี
กษิดิศ สว่างนวล
รัฐพลศรุติรัตนวรกุล
ดนัย ต.รุ่งเรือง
สุรเชษฐกอสิริขจร
วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
นัยวุฒิวงษ์โคเมท
ทวีศักดิ์ธุรนิกร
วัชรพันธ์ประเสริฐสิทธิ์
อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
วิจารณ์หวังดี
สวัสดิ์ทั่งวัฒโนทัย
กิตติ กังวาลไกล
บัญชา โพธิ์สินสมวงศ์
จิตรเทพสุกุลธนาศร
ยุทธพงษ์ ลิ่มปิยะกรณ์
เอนก อัศวเลิศศักดิ์
ภัทธีรา อุทัยชนะ
วิชิต พิบูลวิทยากุล
พิชาลิณีคณิวิชาภรณ์
สุวิชญ์โพธิคุณ
ภัทธีรา อุทัยชนะ
ศรุตศรีสันติสุข
เมธีหวังคุณธรรม
ณวรรษศิลาวรรณ
บวรศักดิ์วัฒนศักดิ์ชัย
ธงไทยเลอไกรสิทธิ์
มนตรีอุชชิน
พรชัยเวชมาลีนนท์
วสันต์จันทร์สัจจา
พิเชษฐ์โล่ห์ชนะจิต
โยเซฟพัฒนดิลก
ปานโชคเอื้อธนาภา
วินัยภาณุสุวรรณ
ชยสรสวนสมจิตร
มีลาภเรืองรัตนวิชา
อนันต์พงศ์พันธ์ภาณี
เอกวิทย์หิรัญบูรณะ
เฉลิมศักดิ์จิราพัฒนพงศ์
บุญช่วยทรัพย์มนชัย
ชมนาดธรรมนายกาธิป
จตุพรสุขมาก
พิเชษฐ์พุทธบริวาร
ดัชกรตันเจริญ
ภัทรวดีผอบทอง
อัมพรขำแจ้ง
พลอยไพลินอภิสิทธิเวช
อภิวัฒน์เล็กอุทัย
วุฒิกรตรีวิทยานนท์
สิทธิชัยสุขสมัย
วิวรรธน์วงศ์นิรันดร์
กวินสู่พานิช
ภาณุวัฒน์ด่านกลาง
กิตติพันธุ์เตชะกิตติโรจน์
ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา
อภินันท์สังขธรรมวงศ์
ปรัชยนต์นิติวัฒนานนท์
พัฒนอรตังคไพศาล
ภัฏฏินีนานานุกูล
สมภพกนกบรรณกร
ดวงฤดีวรสุชีพ
ประสิทธิ์พัวภัทรกุล
วรรณเพ็ญแซ่เปี่ยน
วิลัดดากิจไกรลาศ
ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
พชรธรรม์พลอัครวัตน์
ไชยวัฒน์อุดมศรีรุ่งเรือง
สรวีย์กัมพลานุวัตร
อรทัยสุวรรณวิไลกุล
ณรงค์ยิ่งยงรัตนกุล
พวงทองทองปาน
วุฒิชัยอัมพรอร่ามเวทย์
ประภากรโสจิศันสนีย์
เกรียงศักดิ์อัศวรัตน์
ปิยะนันท์ชูฤทธิ์
วศินีธีรรัตนสถิต
ประหยัดมงคลเนาวรัตน์
ภาคย์บุญยุบล
สุวิมลนราวิริยะกุล ฮอคกี้
ณรงค์ฤทธิ์ถาวรวิศิษฐ์พร
สุวิมลนราวิริยะกุล ฮอคกี้
นันทพรแก้ววิเชียร
สุรศักดิ์ภูตยานันท์
สุวัฒน์มีมุข
ไพศาลสมบูรณ์กิจชัย
ผาณิตเสรีบุรี
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
โชติกาทับคง
รวิวรมะหะสิทธิ์
เอกชัยลีลารัศมี
กิตติพันธุ์เตชะกิตติโรจน์
นิรุทธเหมศาสตร์
สิริภาจุลกาญจน์
วินธชาศิริทวีสุข
สมหมายกมลยะบุตร
นิพนธ์เจ็ดศิริ
ฉัตรชัยลิขิตเลิศล้ำ
วีระเดชเกียรติเรืองไกร
ชินวุฒิชนะศุภโชค
ยุทธนาบัวเสน
มนตรีสันติไชยกุล
อัครวัฒน์อัศวราชันย์
อัมรินทร์สิมะโรจน์
เดวิดบรรเจิดพงศ์ชัย
ประสิทธิ์ตั้งเลิศสัมพันธ์
เจนจบวีระพานิชเจริญ
โชค​จุน​สุ​คันธา​พฤกษ์​
สมศักดิ์ศักดิ์บูรณพงษา
ณพงศ์ปณิธานธรรม
กุนนทีกรีประเสริฐกุล
ประสารไตรรัตน์วรกุล
เจริญศักดิ์ศรีบนฟ้า
THAWICHASANGUANWAIPANICHKUL
เมธาวีอมฤตชัชวาลย์
ณรงค์อยู่ถนอม
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
สุพัฒน์รัตนศิริวิไล
นิภาพรเจียระจารีวงศ์
ชุมพลลีลาเธียร
ประพันธ์จิราวรรณสถิต
ผดุงด่านผดุงธรรม
วิสุทธิ์จิราธิยุต
อานนท์เตียวณรงค์
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
เอกชัยลีลารัศมี
อภิวัฒน์มานะกิจศิริสุทธิ
ธีระพงษ์ลี้วิบูลย์ศิลป์
บุญญศักดิ์สว่างเรือง
ณรงค์ศักดิ์กำมเลส
วิรัตน์เจษฎ์ปิยะวงศ์
วิชัยจิวรานันตกุล
วีระโมทนียชาติ
พิมลสุริยาประสิทธิ์
กิตติเตชะกิตติโรจน์
พิสิษฐ์พลจิรพงศานานุรักษ์
ว่าที่ รต.สมโภชน์รอดวงษ์
คณนาถคุวารนันท์เจริญ
พรชัยพัฒนกำจรกิจ
วีรวัฒน์สิรโยภาส
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
อภิชาติอัศวเรืองชัย
นิวัฒน์ภู่ศรีสลับ
สมรักลิขิตเจริญพันธ์
ชุมชนิตรจิตต์หมั่น
ชลธารครองสุขสรรพ์
สาธิตอัศวาณิชย์
สหรัฐบุญโพธิภักดี
วรเศรษฐ์กัณหะวัฒนะ
อธิคมแซ่ลิ้ม
วีระเดชเกียรติเรืองไกร
LADDAWANPIPATCHAROENKIJ
วรวุฒิวรุตตมพรสุ
นลรณะนันทน์
รจนางามมิตรสมบูรณ์
PAVARISAWATTANAPREEDA
นพภาภรณ์ทรัพย์มนชัย
เสริมพงษ์สิมะโชคดี
นิภาพรเจียระจารีวงศ์
แนบบุญหุนเจริญ
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
วีรมนรามางกูร
สิริภาจุลกาญจน์
อนพัทย์บางยี่ขัน
ศิรินภาเปรมกมลมาศ
สมภพกนกบรรณกร
อริญชย์จิรัตนานนท์
อรทัยสุวรรณวิไลกุล
ศิววุธรุจิรกาล
ปราโมชดอกไม้
พีรยสถ์อิรนพไพบูลย์
เจษฐ์นิ่มสุวรรณ์
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
พรนภัสสวงโท
สหัสประทักษ์นุกูล
อำนวยศักดิ์ทูลศิริ
นันท์ทัตกลิ่นจำปา
ปรัชญาขาวทอง
วรุตม์อิสระชัยกุล
พงษ์ศักดิ์พลายงาม
ภูมินันท์วศินะจินดาแก้ว
ทวีสิทธิ์ตันศิริ
ณรงค์อยู่ถนอม
สาโรจน์
วิจิตรวรรณประกอบสันติสุข
พิสิษฐ์พลจิรพงศานานุรักษ์
กมลกรศรีทิพา
ศรัณย์เลิศหิรัญวงศ์
ไชยะ – จารุณีย์ – นพรัตน์แช่มช้อย
ภัทธีราอุทัยชนะ
จันทร์จิราบางสมบูรณ์
ธีรุดม์ลอตระกูล
ศรชัยเตชะเศรษฐชัย
เสขสิริปิยะเวช
ชนะชัยชุติมาวรพันธ์
ปานโชคเอื้อธนาภา
ฐิติชญาธนมิตรสมบูรณ์
นัยวุฒิวงษ์โคเมท
สมศักดิ์อัศวรุ่งสกุล
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
วงศ์กฤษณ์เจียมศรีพงษ์
วิโรจน์ผาณิตพจมาน
พนิตเจษฎาวรานนท์
ธนพลไทยพานิช
พิชาลิณีคณิวิชาภรณ์
ภัทธีราอุทัยชนะ
พัฒนอรตังคไพศาล
พณิดาจิรัฐิติเจริญ
สุวิมลสังขธรรมวงศ์
นันทชัยภู่บัวเผื่อน
ณพสิทธิ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ศักดิ์เกษมรัตนธรรมพันธ์
สิริชัยบรรณสาร
วราภัทรเสริมวิทยากุล
จินดาอุดมปัญญาวิทย์
ทิตพลไล้ทอง
ยุทธพงษ์ลิ่มปิยะกรณ์
สมชัยอัครวิทยาภูมิ
อภิชาจารุกิจพิพัฒน์
สมกมลยงกฤตยา
สมชัยธัญธีรภาพ
ภูษิตสระปัญญา
สมบัติวนิชประภา
มีลาภเรืองรัตนวิชา
วิภาพรบูรณสันติกูล
ธีรวิทย์วงษา
กมลตันพิพัฒน์
ธนินทร์พลามินทร์
ไพศาลกวียานันท์
อรรณพวาดิถี
เกรียงไกรไวทยสุวรรณ
สุพจน์เธียรวุฒิ
ปชาธำมรงค์ธรรม
วัชรพันธ์ประเสริฐสิทธิ์
เอกพลณ สงขลา
อภิชาจารุกิจพิพัฒน์
ชัยสิทธิ์วิริยะเมตตากุล
วิโรจน์ผาณิตพจมาน
สมภพคำนูณเศรษฐ์
สุวิชญ์โพธิคุณ
ธนภัทรจันทราธิกุล
คมสันเพ็ชรรักษ์
พีรยุทธชูจิรวงศ์
สุชายตติยภัณฑรักษ์
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
จรวยบุญยุบล
สมศักดิ์ สมบัติบริบูรณ์
อภิวัฒน์เกรียงวัฒนากุล
สุวัฒน์เตชะวัฒนวรรณา
นนท์อิงคุทานนท์
วารีกงประเวชนนท์
ผจญศิริวัฒนาเลิศ
อริญชย์จิรัตนานนท์
อริญชย์จิรัตนานนท์
วีระยุทธยามาฮาร่า
ณรัณศิริสันธนะ
ธนชาติธนเศรษฐกร
สุสรรค์แก้วชัยรักษ์
นภารัตน์ศิริพิทักษ์ชัย
อดิพลตันนิรันดร
กอบแก้วโอภาสจำรัสกิจ
กิตติภัฏคำภา
สถาพรแสงกำพลี
สหรัฐบุญโพธิภักดี
วราภรณ์เชาว์วิศิษฐ
ธนภัทรจันทราธิกุล
ชุมพลอันตรเสน
สุพัฒน์รัตนศิริวิไล
ภัทรบูรณวิจารณ์
วรวุฒิวรุตตมพรสุ
สุวิทย์นาคพีระยุทธ
ดร.อดิศัย – รศ.ดร.พิชนีโพธารามิก
สุภาวดีอร่ามวิทย์
เอกสิทธิ์มหรรฆสุวรรณ
ไชยวัฒน์ศรีวงศ์เจริญ
กวินเลขานนท์
สมพลสุนทระศานติก
กำพลวรดิษฐ์
วริศราไกรระวี
ธีรพงษ์ประทุมศิริ
อัครวัตศิริสุข
นฤพลสวัสดิ์ธนกิจ
PAULPAWAWONGSAK
จิระวัฒน์เชฐบัณฑิตย์
กุลธิดาโรจน์วิบูลย์ชัย
วรวุฒิวรุตตมพรสุ
ธนวินท์ดุสิตาภิรมย์
อาภรณ์อรัญวัฒนานนท์
ทวีชัยสรเศรษฐ์สกุล
ณัฐธีร์โกศลพิศิษฐ์
อิทธิวุฒิเหลืองนทีเทพ
อนันต์พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ณัฐสรรพัชญพงษ์
สุรเชษฐกอสิริขจร
กัณวัตม์เสนานาญ
กานต์โอภาสจำรัสกิจ
ปรีดาวงษ์วันทนีย์
จักรพงศ์โอแสงธรรมนนท์
กวินนันทน์ภัทร์ชนันท์
วรทัศน์เอี่ยมตระกูล
วิสันต์แซ่จู
สันติสุขลิ้มปีติเจริญโชติ
เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์
ธวัชชัยรังษีหิรัญรัตน์
มนปรีดีกัลยาศิริ
สมชัยบุญโพธิ์อภิชาติ
เฉลิมชัยฮุนพงษ์สิมานนท์
ณัฐพลช่วงสุวนิช
เจษฎาไขยภูริพัฒน์
ศราวดีเลิศตำหรับ
นัชชาวินิชบุตร
พีระพัชรินทร์ตนะกุล
เอกพลพุกประยูร
รุ่งฤทธิ์เจริญศุภกุล
วิรุจน์อภิวัฒนศร
จักรกฤษณ์สังกิตติวรรณ์
สุุรชัยชัยทัศนีย์
ยุทธพงษ์จิรรักษ์โสภากุล
สุพจน์บุศราวงศ์
รัชนัยธีระเจตกูล
เอกภาพวนาภานุเบศ
เอกสิทธิ์กานต์ประชา
ฤธัตรัตนภิญโญวงศ์
ณัฐชวัฒน์วงศ์ชินศรี
ศิริชัยวัฒนาโสภณ
ชาตรีบุษบาธร
เสรีวณิชภักดีเดชา
สิทธิพรจยาวรรณ
ยุทธภูมิจารุเศร์นี
นิรันดร์ตันติชัยปกรณ์
สุรชัยโชติวิทยธานินทร์
สุรเดชเลิศศิริมงคลสุข
ชนรรค์เอื้อรักสกุล
ชนาเมธวกุลชัย
สุพิสาชัยชนะวงศ์
นโรดมกล่อมเอี่ยม
ทวีศักดิ์สรรพสิทธิ์วงศ์
ปฐวีชาญไววิทย์
เอกลักษณ์เปี่ยมบริบูรณ์
ฤณันต์เอื้อวิจิตรอรุณ
นิติพงษ์ปรัชญานิมิต
ธนธัสจิรัฐธรากร
ปฐมรักฝึกฝน
สิระสุจินตะบัณฑิต
วิโชติวงศ์วิทย์วิโชติ
เกื้อพลครูส่ง
ทิตติศักดิ์ศรชัย
ยอดบุญชื่นชูผล
ปริญญาพัฒนะคูหา
ทวีศักดิ์ธารทิพย์วรรณ
รวมรุ่นไฟฟ้า วศ.2539(ไม่ประสงค์ออกนาม)
อาภรณ์ธีรมงคลรัศมี
สุชัยรัตน์ต้องศิริ
สราวุฒิเดชจรัสโยธิน
วิวรรธน์วงศ์นิรันดร์
บัณฑิตเอื้ออาภรณ์
สราวุธเมธาวี
ปิยะพัชรมณีปกรณ์
สุวิมลนราวิริยะกุล ฮอคกี้
ธนากรเพ็ชรขจี
วณีศรีสุวรัตน์
ทรงพลแก้วจันทวี
สิปปนันท์บรรณาวิการ
ดวงฤดีวรสุชีพ
ต่อตระกูลแสงจันทร์
วรวุฒิวรุตตมพรสุ
สุรพลตันอร่าม
อนันต์เจียรวงศ์
ภาคภูมิเอกสิทธิพงษ์
มานพวงศ์สายสุวรรณ
มานะศรียุทธศักดิ์
สุชินอรุณสวัสดิ์วงศ์
วันเฉลิมโปรา
สมเกียรติดีกระจ่างเพ็ชร
ณัฐยาชูสุทธิ์
กิตติพิทักษ์ธีระบัณฑิต
วโรดมคําแผ่นชัย
ทวีวุฒิโชติวรวรรณ
ปานพิมพ์ศศิพิบูลย์
ภาณุวัฒน์ด่านกลาง
ณัฐยาชูสุทธิ์
มณเฑียรเศาภายน
ศรุตศรีสันติสุข
จุฑาทิพย์แหมา
นพรัตน์วิมลรัตน์ปัญญา
อังกูรอิ่มเอิบธรรม
เอกวิทย์หิรัญบูรณะ
พชรธรรม์พลอัครวัตน์
คธายสพุ่มมณี
บุญช่วยทรัพย์มนชัย
พณชิตกิตติปัญญางาม
จรินทร์ธรธนชัยหิรัญศิริ
นภดลจิตต์จรัส
ดัชกรณ์ตันเจริญ
สัญญา​ตั้งพงศ์​ประสิทธิ์
อนวัชฮารุดีน
เถกิงกาญจนะ
ณรงค์ยิ่งยงรัตนกุล
ณัฐกาญจนศิริ
สิริภาจุลกาญจน์
ยุทธชัยศิลปวิจารณ์
ชาคริตวรกุลสวัสดิ์
PICHATPHUTHABORIWAN
ผาณิตเสรีบุรี
ประภัศร์พงษ์นันทกิจพัฒนา
พิสิษฐ์พลจิรพงศานานุรักษ์
ภาธรกิติศุภวัฒนา
นลรณะนันทน์
ประสิทธิ์ประพิณมงคลการ
พลภัทร์-วิริยาอุดมผล
มนต์ชัยตังทัตสวัสดิ์
สมโภชน์อาหุนัย
อำนวยศักดิ์ทูลศิริ
ธีรพงษ์ประทุมศิริ
บัณฑิตธรรมประจำจิต
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
บริษัทเวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้จำกัด
ทักษิณตันติไพจิตร
ญาณศักดิ์มโนมัยพิบูลย์
ชัยสวัสดิ์ศรีรัตนรัฐ
กวีวงษ์คูสุวรรณ
จินตภณสุนันทนาสุข
บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
ธัชธงภักดิ์
สมศักดิ์ทิฐิศานต์ศิริ
สมศักดิ์วัฒนศรีมงคล
สุนชัยคำนูญเศรษฐ์
ทวีวิทย์ศรีไตรรัตนรักษ์
ธนวัฒน์พฤกษานานนท์
ประวิทย์ทยาวิวัฒน์
ปัญชิกาสกุลสุพิชญ์
ประสิทธิ์ธีรรัตน์บงกช
พรอินทร์แม้นมาลัย
อารมณ์พรประพันธ์
อังสุรัสมิ์อารีกุล
ญาณิดาอารีกุล
บริษัท เคมีแมน จำกัด(มหาชน)
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ณรงชัยเบญจสัตตบุษย์
รุ่งโรจน์รังสิโยภาส
นพ.สการภู่ไพบูลย์
ฤทธิ์ธีระโกเมน
ศักดิ์ชัยยอดวานิช
ศรัณย์เลิศหิรัญวงศ์

รหัสเข้านิสิต

วศ.32
วศ.54
วศ.26
วศ.06
วศ.31
วศ.31
วศ.27
วศ.20
วศ.48
วศ.27
วศ.27
วศ.27
วศ.25
วศ.39 (ป.โท)
วศ.40
วศ.52
วศ.27
วศ.40
วศ.26
วศ.41
วศ.13
วศ.55
วศ.32
วศ.39
วศ.30
วศ.30
วศ.30
วศ.29
วศ.30
วศ.38
วศ.17
วศ.29
วศ.41
วศ.47 (ป.โท)
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.49
วศ.37 (ป.โท)
วศ.45
วศ.13
วศ.49 (ป.โท)
วศ.13
วศ.24
วศ.30
วศ.29
วศ.32
วศ.13
วศ.40
วศ.29
วศ.35
วศ.40
วศ.25
วศ.25
วศ.34 (เคมี)
วศ.47
วศ.37
วศ.54
บุคลากร
วศ.48
คณาจารย์
วศ.49 (ป.เอก)
วศ.47
วศ.31
วศ.52
วศ.48 (ป.เอก)
วศ.32
วศ.25
วศ.44
วศ.47
วศ.41
วศ.41
วศ.48
คณาจารย์
วศ.27
วศ.50
วศ.23 (เครื่องกล)
วศ.37
วศ.31
วศ.42 (อุตสาหการ)
วศ.31
วศ.31
บุคลากร
วศ.31
วศ.31 (เครื่องกล)
วศ.31 (คอมพิวเตอร์)
วศ.45
วศ.25
วศ.31
วศ.13
วศ.31
วศ.30
วศ.27 (โยธา)
วศ.37
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.58
วศ.40
วศ.13
วศ.32
วศ.13
วศ.44
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.59
วศ.37
วศ.26
วศ.37
วศ.37
วศ.29
วศ.37
วศ.13
วศ.13
วศ.38
วศ.13
วศ.13
วศ.56
วศ.03
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.31
วศ.31
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.13
วศ.54
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.13
วศ.44
วศ.22
วศ.13
วศ.20
วศ.20
วศ.20
วศ.25
วศ.03
วศ.48
บุคลากร
วศ.55
วศ.30
วศ.15
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.26
วศ.27
วศ.19
วศ.20
วศ.19
วศ.38
วศ.16
วศ.13
วศ.39
วศ.28
วศ.37
วศ.48 (เคมี)
วศ.31
วศ.22
วศ.31
วศ.32
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.48
วศ.44
วศ.31
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.44
วศ.16
วศ.08
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.03
วศ.01
วศ.04
วศ.48
วศ.03
วศ.46
วศ.16
วศ.41
วศ.32
วศ.34
วศ.27
วศ.27
วศ.32
วศ.32
วศ.38
วศ.30
วศ.27
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.27
วศ.32
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.41
วศ.49
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.27
วศ.30
วศ.29
วศ.29
วศ.29
วศ.11
วศ.32
วศ.24
วศ.41
วศ.59
วศ.21
วศ.29
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.96
วศ.30
วศ.48
วศ.31
วศ.31
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.37
วศ.32
วศ.10
วศ.44
วศ.44
วศ.44
วศ.40
วศ.44
วศ.19
วศ.10
วศ.59
วศ.15
วศ.31
วศ.49
วศ.39
วศ.19
วศ.01 และ วศ.04
คณาจารย์
วศ.47
วศ.46 (ป.โท)
วศ.40
วศ.48
วศ.41
วศ.49
บุคลากร
วศ.32
วศ.31
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.39
วศ.30
วศ.48
วศ.44
วศ.31
วศ.26
วศ.40
วศ.38
วศ.49
วศ.47
วศ.47
วศ.62 (ป.โท)
คณาจารย์
วศ.51
วศ.39
วศ.43 (ป.โท)
วศ.25
วศ.44
วศ.27
คณาจารย์
วศ.24
วศ.31
วศ.32
วศ.50
วศ.50
วศ.48
วศ.48
วศ.48
วศ.48 (ป.เอก)
วศ.50
วศ.30
วศ.49
วศ.44
วศ.40
วศ.40
วศ.37
วศ.48
วศ.25
วศ.37
วศ.37
วศ.37
วศ.40
วศ.48
วศ.16 (เครื่องกล)
วศ.31
บุคลากร
วศ.44
วศ.38 (ป.โท)
วศ.43
วศ.37
วศ.52 (เหมืองแร่ฯ)
วศ.48
วศ.62
วศ.28
วศ.09
วศ.37
วศ.30
วศ.28
วศ.08
บุคลากร
วศ.30 (เคมี)
วศ.24
วศ.24
วศ.24
วศ.24
วศ.24
วศ.24
วศ.24
วศ.24
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.17
วศ.24
วศ.12
วศ.24
วศ.46

หมายเหตุ

  1. ผู้บริจาคผ่านช่องทาง scan QR Code (e-Donation) สามารถนำยอดเงินบริจาคของท่านมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
  2. ผู้บริจาคสะสม (ปีภาษี 2564, 2565 และ 2566) ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ภาควิชาฯ จะขออนุญาตจารึกชื่อ-นามสกุล (และรุ่น วศ.) ของท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณไว้บน Art Wall ณ Gewertz Square
  3. ติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-6495 (คุณพวงทอง) 02-218-6492 (คุณพรทิพย์) Email: eeinfo@chula.ac.th