CUEE Announcement

28/08/66

25/08/66

04/07/66

27/09/65

19/09/65

19/09/65

30/05/65

18/03/65

18/02/65

12/01/65

12/01/65

12/01/65

12/01/65

04/01/65

01/12/64

21/09/64

21/09/64

20/09/64

14/09/64

25/08/64

19/02/64

19/02/64

19/02/63

06/02/63

ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ได้รับเงินสมนาคุณการตีติมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศ เรื่อง เงินสมนาคุณและทุนสนับสนุนการทำวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การตกลงภาระงาน” และ “วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (สายวิชาการ)”

ประกาศ เรื่อง ทุนสมทบนิสิตระดับปริญญาเอกเพื่อสนับสนุบทีมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน ในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง ทุนนิสิตระดับปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนทีมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เรื่อง Student Reward Announcement for ExcellentAchievementfrom Academic Event Attendance

ประกาศ เรื่อง Student Grant Announcement of Department of Electrical Engineering for Academic Event Attendance

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสอบวิทยานิพนธ์

ประกาศ เรื่อง Procedures for thesis/dissertation examination

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การกำหนดรายวิชาสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง Regulations for qualifying examination

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตกลงภาระงานและวิธีประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ข้าราชการ)

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนทีมวิจัยที่มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง เงินสมนาคุณและทุนสนับสนุนทีมวิจัยของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน รายวิชาบังคับ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตกลงภาระงานและวิธีประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตกลงภาระงานและ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (CUEE Expert)

ประกาศ เรื่อง Appointment Criteria of CUEE Adjunct Professorship

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ.2563

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ.2563