Cook
Undergraduate Program

News

1.  ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.1  ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรผลิตบัณฑิตวิศวกรที่มีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  มีทักษะในการประยุกต์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรม อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการเลือกเรียนตามแนวทางที่ต้องการ สามารถวางแผนการศึกษาให้ต่อเนื่องไปยังระดับบัณฑิตศึกษาได้  บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสามารถทำงานและปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

          1.2   ความสำคัญของหลักสูตร

                เป็นหลักสูตรผลิตวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมทั้งด้านกำลังงาน การสื่อสาร ระบบควบคุม และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งในและต่างประเทศ

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

1)    เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอแก่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

2)    เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง

3)    เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการเลือกเรียนตามแนวทางที่ต้องการ 

4)    เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาของตนเองให้ต่อเนื่องไปยังระดับบัณฑิตศึกษาได้

5)    เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความรอบรู้เรื่องทั่วไป กฏหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับอาชีพวิศวกร

6)    เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้ครองตนในคุณธรรม และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

-คงเดิม-

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาบัณฑิตทั้ง 5 ด้านที่กำหนดในกรอบมาตรฐานการศึกษาของ ส.ก.อ. ดังนี้

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 2. ด้านความรู้
 3. ด้านทักษะทางปัญญา
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข พลังงานการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลกซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้

 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)
 2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)
 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)
 4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)
 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)
 6. มีภาวะผู้นำ
 7. มีสุขภาวะ
 8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
 9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

โดยที่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนี้ยังมีคุณลักษณะที่สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ 13 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. มีองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ – มีความรู้กว้างและรู้ลึกในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ – สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในการทำโครงงานพิเศษ และในรายวิชาการฝึกงาน   ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมศาสตร์
 3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา  – มีทักษะด้านการเรียนรู้ การคิดอย่างใช้เหตุผล การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบ  ระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้ วิเคราะห์ปัญหาได้
 4. สามารถออกแบบและพัฒนาทางแก้ปัญหา – สามารถมองนอกกรอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ตามระเบียบ  ออกแบบการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความปลอดภัย คำนึงถึงสาธารณสุขชุมชน  คำนึงถึงวัฒนธรรมและสังคม  สิ่งแวดล้อม
 5. สามารถตรวจสอบ/สืบค้นข้อเท็จจริง – สามารถตรวจสอบ สืบค้นข้อเท็จจริง วางแผนควบคุมปัญหา/กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลการดำเนินงาน เพื่อหาบทสรุปได้อย่างมีประสิทธิผล
 6. สามารถใช้เครื่องมือทันสมัย – การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย ประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย มีทักษะในเลือกใช้เครื่องมือในการทำโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าหรือทางไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย  สร้างเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
 • สามารถทำงานด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม – สามารถทำงานด้วยตนเองและสามารถทำงานในสถานะผู้นำของทีมและสมาชิกของทีม
 • สามารถติดต่อ สื่อสาร กับคณะทำงาน  องค์กรวิชาชีพ กับสังคม – สามารถอธิบายสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ ทั้งในรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ และการนำเสนอด้วยวาจา
 • ตระหนัก และรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานของวิศวกรต่อสังคม – จะต้องตระหนัก และรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานต่อความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน วัฒนธรรมและสังคม และการปฏิบัติงานในเชิงกฎหมาย
 • มีจริยธรรม – มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ
 • ตระหนัก และ/หรือสามารถทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง – จะต้องตระหนักและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานแบบยั่งยืนและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • การจัดการความเสี่ยงและการลงทุน ตระหนัก และ/หรือสามารถจัดการความเสี่ยง และการลงทุน – จะต้องตระหนัก และ/หรือมีความรู้ในการจัดการความเสี่ยง และการลงทุน ความเสี่ยงของการดำเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์  และสามารถบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์
 • ตระหนัก และ/หรือสามารถเรียนรู้ตลอดชีพ – ตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร มีลักษณะเด่นคือ จะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องมีความสามารถในการวิจัยและมีทักษะตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ รวมถึงมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและสังคมต่อไปได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

คู่มือขั้นตอนการขอถอนรายวิชา (W) สำหรับภาคการศึกษาปลาย 2562 (สถานการณ์ COVID-19)


Form Download