นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Encouragement Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 3rd Thailand-Japan Microwave Student Workshop

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งรัฐ วิรติกุล นิสิตระดับปริญญาเอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Encouragement Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 3rd Thailand-Japan Microwave Student Workshop เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565