นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICA-SYMP 2023)

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Phing Lim นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICA-SYMP 2023) เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2566