ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ภายในกิจกรรม ศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญและคณาจารย์ในภาควิชา ได้แนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคตและเทคนิคการสัมภาษณ์งานในบริษัทต่างๆ