อบรมการใช้ google calendar

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมการอบรมการใช้งาน Google Calendar ให้กับธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม โปรา รองหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมธุรการในการประสานงานและจัดการตารางงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ประสิทธิภาพ