แนะแนวการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี เป็นผู้แนะแนวทางการเลือกวิชาบังคับแก่นิสิต 24 พฤศจิกายน 2020  ·