นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล ใน โครงการ 6th Digital Design with FPGA Cam

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายมโนภัทร ชาญกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายเพ็ญชาติ พวงเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน โครงการ 6th Digital Design with FPGA Camp กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาบุคลากรในด้านการออกแบบวงจรดิจิทัลในประเทศไทยให้มีปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถสร้างสังคมของนักออกแบบที่ยั่งยืนและมีขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้อย่างทัดเทียม ทั้งในวงจรที่มีขนาดเล็กและวงจรที่มีความซับซ้อนมากๆ ตามระดับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น