นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต ได้รับรางวัล Best Paper Award งานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2022

ขอแสดงความยินดีกับ คุณแคทรียา ชูพุ่ม นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอำนาจเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Paper Award จากบทความเรื่อง Investitgation of the Effects of Ion Diffusivity on the Ion Flow Field Simulation ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2022 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565