รับสมัครอาจารย์ใหม่ ด้าน Bio sensors / Bio devices

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CUEE Faculty of Engineering, Chulalongkorn University Chulalongkorn University
เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 1 อัตรา ด้าน Bio sensors / Bio devices
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2564
สามารถตรวจสอบขั้นตอนและสมัครผู้ได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10285