รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
– งานดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การดึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
– งานดูแลและซ่อมแซมเบื้องต้น สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
– ฐานข้อมูลของภาควิชาฯ
– งานให้คำแนะนาการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ
– งานสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ ของภาควิชาฯ เช่น งานซ่อมบำรุง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/12186
ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2567

#chulalongkornuniversity #CUEE