เชิญร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัล”

     ในช่วงเวลาที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง (CEPT) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (CUEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จะมุ่งมั่นทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย ให้วิสัยทัศน์ในเชิงวิชาการ และสื่อสารแลกเปลี่ยนสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค Digital Power Grids
    เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายทางวิชาการ โดย รองศาสตาจารย์ ดร.วิจารณ์ หวังดี นักวิจัยอาวุโส CEPT เนื่องในวันรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
ดำเนินรายการโดย คุณอชิตพล พิบูลย์ไพโรจน์ CUEE 100