Cook
Graduate Program

Bulletin

BULLETIN 2014

BULLETIN 2015

BULLETIN 2016


Announcements

RC-EEE 2021

RC-EEE 2021


Admission

กำหนดการรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564 รอบที่ 1

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564กรอกใบสมัคร on-line ที่ www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา)
*ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและส่งหลักฐานไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบ*
1 – 4 เมษายน 2564แจ้งการเลือก Cluster ที่ต้องการเข้าสอบสัมภาษณ์ 2 อันดับที่ www.elec.eng.chula.ac.th/grad (เมนู : Admission หัวข้อแจ้งการเลือก Cluster 2 อันดับ) โดยสามารถศึกษาข้อมูลของ cluster ต่างๆ และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ที่ผู้สมัครประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้วยได้ที่ www.elec.eng.chula.ac.th/grad
16 เมษายน 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา) และ/หรือ www.elec.eng.chula.ac.th/grad (เมนู : Admission)
21 เมษายน 25641. สอบสัมภาษณ์ตาม Cluster ที่ได้เลือกไว้
2. วันสุดท้ายของการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ (หากยังไม่ได้ดำเนินการ)
*ผลคะแนนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้พิจารณาประกอบในการสอบสัมภาษณ์
26 เมษายน 2564ประกาศผลสอบ/ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ชื่อคลัสเตอร์ที่เข้าศึกษา
ที่ www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา) และ/หรือ www.elec.eng.chula.ac.th/grad (เมนู : Admission)

Form Download