เชิญชวนบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ 2565

เชิญชวนบัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่าน ถ่ายรูปหมู่แสดงความยินดีร่วมกัน บริเวณหน้าอาคารบุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีกำหนดการดังนี้

ระดับปริญญาโท – เอก
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

ระดับปริญญาตรี
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย