นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Video Anomalous Event Detection of Products in Vending Machine for Edge Computing) ในกิจกรรมการแข่งขัน TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับนางสาว ภูริณัฐ กระจ่างศรี นิสิตปี 4 ในที่ปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร สุภาวดี อร่ามวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Video Anomalous Event Detection of Products in Vending Machine for Edge Computing) ในกิจกรรมการแข่งขัน TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1 (Smart Electronics track) วันที่ 10 มีนาคม 2566