รับสมัครทุนการศึกษา ศ .ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ประจำปีการศึกษา 2567

สาหรับผู้สมัครเข้าหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. เป็นนิสิตตั้งใจเรียน มีผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวโหลดได้ที่
  https://ee.eng.chula.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา-ฟอร์มใหม่.pdf
 2. CR60 รายงานผลการศึกษารายบุคคล (GRADE REPORT)

เงื่อนไขการระงับทุน

 1. นิสิตรับทุนการศึกษาที่อื่น
 2. นิสิตผู้รับทุนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือพ้นสภาพจากการเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 3. นิสิตผู้รับทุนประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือเป็นผู้กระทาความผิดร้ายแรงตามกฎระเบียบของจุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมาย

ขั้นตอนการสมัครทุนฯ

 1. ผู้สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครทุนฯ ที่ธุรการภาควิชาฯ (คุณปรียาภรณ์) ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ทางอีเมล Preeyaporn.t@chula.ac.th
  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
 2. กาหนดสอบสัมภาษณ์ทุนฯ
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 211 อาคารบุญรอด บิณฑสันต์
 3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 (ติดต่อภาควิชาฯ คุณปรียาภรณ์)