Seneior Project 2564

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ เข้ารับฟังการสอบนำเสนอวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ทาง Microsoft Teams