การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปี (ณ วันที่ยื่นใบสมัคร)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1.4 มีประสบการณ์ทำงานในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านวิศวกรรมอื่น หรือด้านบริหารองค์กร
ในองค์กรที่มีงบประมาณหรือรายได้ต่อปี 100 ล้านบาทขึ้นไป รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.7 ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา
1.8 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออกจากงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน

2. หน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์
เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันระหว่าง
ศูนย์เชี่ยวชาญ ฯ ไฟฟ้ากำลัง กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3. วาระการทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง มีวาระในการดำรง
ตำแหน่ง คราวละ 2 ปี (สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้อีกวาระ โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก)

4. วิธีการเสนอชื่อ
4.1 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคคลที่มีตำแหน่งและสังกัดหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
• กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
4.2 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ กรอกข้อมูลเฉพาะในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อำนวยการ ฯ (เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) แจ้งภาควิชาฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
4.3 ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ยืนยันการเข้ารับการสรรหาโดย
กรอกข้อมูลในแบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ฯ (เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2) และแจ้ง
ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
4.4 คณะกรรมการสรรหา อาจจะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติ
ครบถ้วนแล้ว เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามเพิ่มเติม ด้วยหรือไม่ก็ได้
4.5 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2566 อย่างไรก็ดี หากตรวจสอบคุณสมบัติในภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (www.ee.eng.chula.ac.th) หรือตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ (รศ.ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยม
วิสัย) สำนักงานธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 2 อาคารบุญรอด บิณฑสันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์
02-218-6490-5

Download ประกาศ

Download เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1

Download เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2