ต้อนรับคณะทำงานของ JEITA, Japan และประชุมความร่วมมือ โครงการ CEFIA Flagship Project Dissemination for RENKEI Control to ASEAN Countries

ต้อนรับคณะทำงานของ JEITA, Japan และประชุมความร่วมมือ
โครงการ CEFIA Flagship Project Dissemination for RENKEI Control to ASEAN Countries
ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญการควบคุมอัตโนมัติชาญฉลาดของระบบกระบวนการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ Mr. Mamoru Miura, Mr. Michihisa Suzuki, Ms.Lee Peoy Ying และ Mr. Srinakorn Nontanakorn คณะทำงานจากสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEITA) ซึ่งเดินทางมาประชุมความร่วมมือโครงการ “CEFIA Flagship Project Dissemination for RENKEI Control to ASEAN Countries” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การควบคุมแบบร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสำรวจความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้การควบคุมแบบร่วมมือกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ความร่วมมือนี้ได้ดำเนินการภายในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2563
    On February 7, 2023, Prof. Dr. David Banjerdpongchai, Head of Intelligent Control Automation of Process Systems welcomed Mr. Mamoru Miura, Mr. Michihisa Suzuki, Ms. Lee Peoy Ying and Mr. Srinakorn Nontanakorn, a working delegation from Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), Japan at the meeting room, Center of Excellence in Electrical Power Technology (CEPT), Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. The objective of this meeting is to discuss the progress and the activity plan of the project “CEFIA Flagship Project Dissemination for RENKEI Control to ASEAN Countries”. The objective of the project is to disseminate the knowledge of RENKEI control (cooperative control) to improve the energy efficiency and to reduce CO2 emission and to survey the feasibility for application of RENKEI Control to industries in Thailand. The collaboration has been established under the MOU between CU-CEPT and JEITA since 2020.