กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้าย ปีการศึกษา 2564

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์การย้ายสาขาวิชาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom