ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์