ขยายเวลารับสมัครโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x Swift Dynamics สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมระหว่าง CUEE x Swift Dynamics
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฝึกงานภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมระหว่าง Swift Dynamics และ อ.ภาควิชาฯ
ภายใต้หัวข้อ:1. Energy Management using Digital twin
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำ Digital Twin มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการพลังงานลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
– ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ Energy Management
– เชื่อมต่อ IoT Gateway กับอุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลการใช้พลังงานขึ้นระบบ Cloud และ Database
– ศึกษาภาพรวมการใช้งาน Digital Twin และเครื่องมือเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง Digital Twin
– ศึกษาและนำข้อมูลของการใช้พลังงานจาก IoT มาเชื่อมต่อกับ Digital Twin
– สรุป Concepts พื้นฐานและภาพรวมในการพัฒนาระบบ
– ออกแบบ features ที่จำเป็นต่อการใช้งาน เช่น การแจ้งเตือน การสรุปรีพอร์ท และอื่น ๆ
– ประยุกต์ใช้ระบบกับการบริหารพลังงานของอาคารและโรงงานทั่วไป

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่ควรมี :
– Data Communication (MQTT, API, etc.)
– การเชื่อมต่อ IoT Protocols
– ภาษา Programming เบื้องต้น (Python)

2. Predictive Maintenance Facility in Building Using Machine Learning
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลจากระบบ IoT และระบบซ่อมบำรุงมาสร้าง Model Machine Learning สำหรับ
Predictive Maintenance

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
– ศึกษาความรู้พื้นฐาน IoT Devices, Sensor และ Protocol ที่เกี่ยวข้องกับ IoT ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง
– ศึกษากระบวนการทำงานและการใช้งาน ระบบซ่อมบำรุง
– เลือก อุปกรณ์ (Critical Equipment) และศึกษา concepts ของการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์นั้นๆ
– สร้างแบบจำลอง Predictive Maintenance Model โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อ
สร้างโมเดลที่คาดการณ์แนวโน้มการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา Anomaly Detection และ
Failure Prediction
– สรุป Concepts พื้นฐานและภาพรวมในการพัฒนาระบบ
– นำ Model มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่ควรมี :
– Data Communication (MQTT, API, etc.)
– การเชื่อมต่อ IoT Protocols
– ภาษา Programming เบื้องต้น (Python)
– Machine Learning and Related Statistical Techniques

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
สมัครได้ที่ https://forms.gle/GsTqUft3KqYpNWSK7
เว็บไซต์บริษัท : http://www.swiftdynamics.co.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaodit.a@chula.ac.th หรือ bdavid@chula.ac.th