ภาควิชาฯ เปิดวิชาใหม่ Heuristic Optimization โดยอาจารย์ ดร.ธีรพล ศิลาวรรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรายวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ได้ในอนาคต
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566
สมัครวิชา Heuristic Optimization ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/58
รับชมวิดีโอแนะนำรายวิชาได้ที่ https://youtu.be/pVHJT9vZMDs?si=CR1pj2Qm4thPXUm5