Congratulations 2565

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เนี่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565