Orientation for New Graduate Students – Academic Year 2/2022

Orientation for New Graduate Students – Academic Year 2/2022 (Online Zoom Meeting) Friday January 6, 2023 Time: 10:00-12:00 am Thailand standard time GMT+7 Link Zoom meeting. Topic: Orientation for New Graduate Students – Academic Year 2/2022 Time: Jan 6, 2023 10:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/93253216770?pwd=aGJoQ0ZLTWlTaytBY3RtdDdwU2Z4QT09 Meeting ID: 932 5321 6770 Password: 925401 **Please […]

palmmy

January 5, 2023

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1 สัญชาติไทย 1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปี (ณ วันที่ยื่นใบสมัคร) 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง 1.4 มีประสบการณ์ทำงานในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านวิศวกรรมอื่น หรือด้านบริหารองค์กร ในองค์กรที่มีงบประมาณหรือรายได้ต่อปี 100 ล้านบาทขึ้นไป รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 1.7 ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา 1.8 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออกจากงาน ในหน่วยงาน ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน 2. หน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

palmmy

December 3, 2022

EE Gewert Talk 33 “5G Leads the Stride” on Wednesday, Nov 23, 9 am -12 pm room 210 Engineering building 2

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in EE Gewert Talk 33 “5G Leads the Stride” on Wednesday, Nov 23, 9 am -12 pm room 210 Engineering building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. And online Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/93582612776… #EECU #GewertzTalk

palmmy

November 22, 2022

ขอแสดงความยินดีกับทีม Effect Hill ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการสร้างผลงานด้าน REthink with Microsoft Thailand ในการแข่งขัน #CHOICEISYOURS

ขอแสดงความยินดีกับทีม Effect Hill ได้แก่ น.ส.ฐานิดา ประเสริฐชัย และ น.ส.ฐิตตา เบญจมานนท์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการสร้างผลงานด้าน REthink with Microsoft Thailand ในการแข่งขัน #CHOICEISYOURS ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟต์ และเอสซี เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จากผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมการแข่งขันในแต่ละด้านทั้ง REthink REuse REduce และ REcycle โดยทีม Effect Hill ได้สร้างสรรค์โครงการ Meta platform เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิด climate change โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Metalearn เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย 3d model simulation และ Metaplan เป็น platform ที่ช่วยบริหารจัดการแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาหรับแต่ละองค์กร […]

palmmy

November 22, 2022

Special Lecture “Direct and indirect detections of bacteria and viruses using dielectrophoresis and impedance measurements”

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in Special Lecture “Direct and indirect detections of bacteria and viruses using dielectrophoresis and impedance measurements” on November 9th, 2022, 10.00 – 11.00 am at Lecture room on 2nd floor, Hight-voltage Engineering Laboratory, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

palmmy

November 3, 2022

เปิดรับสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP)

หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ – เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree – เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video – เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ee.eng.chula.ac.th/peap/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : cuee-grad@chula.ac.th

palmmy

October 20, 2022

ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในกลุ่มวิจัย Bioelectronics

เชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในกลุ่มวิจัย Bioelectronics สมัครทุนการศึกษา ในหัวข้องานวิจัย “On-chip impedance spectroscopy of biological cells” ทุน – ค่าลงทะเบียนเรียนตามเวลาหลักสํตร – ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามเงื่อนไข C2F – Research Internship ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ติดต่อ ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ Email: boonchai.t@chula.ac.th

palmmy

September 27, 2022

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแนะนำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” โดยอาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ หัวหน้าหน่วยกฏหมายและสิทธิบัตร UTC และรองคณบดี ด้านงานวิรัชกิจและนิตินวัตกรรม คณะนิติศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ หัวหน้าหน่วยกฏหมายและสิทธิบัตร UTC และรองคณบดี ด้านงานวิรัชกิจและนิตินวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การแนะนำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ในวันที่ 2 กันยายน 2565

palmmy

September 11, 2022

นิสิตภาควิชาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในงาน TESA Top Gun Rally 2022

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 (TESA Top Gun Rally 2022: TGR2022) ในหัวข้อ #การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจักรวาลนฤมิตร (Device Development for Metaverse) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยทีม CU Top Gear คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. นาย สิรภพ เวสน์ไพบูลย์ 2. นาย รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ 3. นาย จิระวัฒน์ วงษ์ใหญ่ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย พัฒนชัย จงเลิศวราวงศ์ และ […]

palmmy

September 11, 2022
1 2 3 4